Speeltuin Aria

Als wijkvereniging zijn we bezig met de inrichting van het groengebied tussen Aria en de Poel. Vanuit de europese LEADER regeling in combinatie met de Provincie en de gemeente Goes hebben we een mooie subsidie toegewezen gekregen. Op dit moment hebben we toezeggingen ontvangen van het VSB fonds, de Postcodeloterij, Stichting S. Boone, het Groendoenfonds (Trees for All), Univé Buurtfonds, de Postcode Loterij én het Samenspeelfonds. In samenwerking met de projectontwikkelaar Fraanje wordt de speel- en ontmoetingsplek aangelegd.

Het Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid en LEADER
De LEADER subsidieregeling maakt deel uit van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) dat in 2023 in gewijzigde vorm wordt voortgezet. Alle lidstaten, waaronder Nederland, hebben daarvoor een Nationaal Strategisch Plan (NSP) ingediend. Het NSP is gezamenlijk opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen.LEADER bestaat al ruim 30 jaar. LEADER is gericht op brede plattelandsontwikkeling / ontwikkeling van het landelijk gebied. Centraal staat dat LEADER voor, door en van de burgers is. In de nieuwe periode gaat een groter deel van de GLB-middelen naar LEADER. LEADER-gebieden (Nederland telt er 29 in de nieuwe periode) gaan zich naast brede maatschappelijke doelen, gericht op het versterken van de sociale cohesie, behouden van het voorzieningenniveau en vergroten van het toeristisch/recreatieve aanbod, ook richten op klimaat, milieu, water en biodiversiteit. Deze laatstgenoemde thema’s hebben namelijk een hoge prioriteit binnen het NSP.
De speel- en ontmoetingsplaats in Aria maakt de verbinding tussen het wonen in de stad en het platteland. In het groene park komen diverse fruitbomen (Zuid-Beveland staat bekend om zijn uitgestrekte fruitboomgaarden) en komt er een uitkijkpunt richting het platteland. Er zal ook ruimte zijn voor educatie, zeker gezien de scholen in de wijk. De brede school met daarin twee basisscholen en (V)SO de Sprienke (voor Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte) in Overzuid zullen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden in het Groen. Alle speeltoestellen worden zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor alle kinderen, ook kinderen die zich met een rolstoel moeten verplaatsen.

Gemeente Goes heeft een cofinanciering ter beschikking gesteld die dezelfde hoogte heeft als het LEADER bedrag. Hierdoor liet de cheque die uitgereikt is aan de kinderen in de wijk een bedrag zien van ruim € 106.000,=. Dit bedrag is aangevuld met de bijdrages van diverse goede-doelen en zelfwerkzaamheid van bestuursleden van de wijkvereniging en de bewoners van de wijk. Hierdoor is het mogelijk om een mooi project te realiseren in zuidelijkste wijk van Goes.

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken. Voortgekomen uit de ruim tweehonderd  jaar oude ‘Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen’, zet het zich in om alle burgers bij de samenleving te betrekken. Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar € 26 miljoen donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Trees for All plant bomen voor het leven.

Bomen en bossen spelen een cruciale rol in het tegengaan van klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit. Zonder bomen is er geen leven. Daarom planten we wereldwijd nieuwe bossen, herstellen we gedegradeerde bossen en maken we mensen bewust van het belang van bomen. Aan de andere kant van de wereld, maar ook dichtbij huis. Zo dragen we bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden voor iedereen.

De Stichting S. Boone werd in april 2008 opgericht na het overlijden van de stichter de heer S. Boone (1926), welke bij testament had beschikt dat zijn vermogen zou worden ondergebracht in een stichting. De Stichting stelt zich tot doel het financieel ondersteunen van rechtspersonen die zich inzetten binnen gemeente Goes op het gebied van kerk, liefdadigheid, cultuur, wetenschap alsmede het algemene nut. In het bijzonder gaat ondersteuning uit naar projecten op het sociaal vlak ten behoeve van kinderen, ouderen en personen met één of meerdere functiebeperkingen. 

Het SamenSpeelFonds is een initiatief van Jantje Beton en het Gehandicapte Kind. Ons gezamenlijke doel is dat álle kinderen, met en zonder handicap, samen kunnen buitenspelen. Om dat te bereiken willen we dat er in elke gemeente minimaal één samenspeelplek is waar álle kinderen zich welkom voelen.
Dat kunnen we niet alleen. Daarom hebben we het SamenSpeelNetwerk in het leven geroepen; een kennisnetwerk van meer dan 50 organisaties die

hun krachten bundelen om samen spelen mogelijk te maken. Dit draagt bij aan ambitie nr. 2 van het SamenSpeelAkkoord: Meer samenspeelplekken, zodat ieder kind met een beperking in de eigen woonomgeving kan spelen met andere kinderen.

De kinderen uit de wijk hebben de cheque van het SamenSpeelFonds in ontvangst genomen.

Waarom Univé Buurtfonds lokale initiatieven steunt.

Elkaar helpen. Dat zit in het DNA van Univé. Samen risico’s voorkomen. En als er toch iets misgaat, de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Stichting Univé Buurtfonds ondersteunt allerlei initiatieven en activiteiten die daar écht aan bijdragen. Bij jou in de buurt. Kleinschalig. Maar wel met een blijvend effect.


De Postcode Loterij heeft veel meerjarige goede doelen projecten. Naast de meerjarige steun aan 146 goede doelen geeft de Postcode Loterij ook eenmalige schenkingen aan organisaties die geen meerjarige partner zijn. Zo is het buurtfonds in het leven geroepen om projecten in je eigen buurt te kunnen organiseren / financieren.

Van de website Aria-goes.nl

Vanaf deze zomer worden er grondwerkzaamheden uitgevoerd in het park achter de woningen Vleugelweg 1, 2 en Contrabasweg 25 t/m 49, inclusief de aanleg van waterpartijen en grondophogingen. Bovendien heeft de wijkvereniging Overturia reden tot vreugde, aangezien zij een LEADER-subsidie van € 53.098,29 hebben ontvangen van de Provincie Zeeland en € 53.098,29 vanuit cofinanciering van de Gemeente Goes. Deze subsidie is bestemd voor het creëren van speel- en ontmoetingsplekken die fungeren als een overgangsgebied tussen de bebouwing van Goes en het omliggende buitengebied. Nog voor de zomervakantie vindt het grondwerk plaats, zodat in september 2023 de speelvoorzieningen worden gerealiseerd, gevolgd door de aanplant van fase 1 in het eerstvolgende plantseizoen.