WKO

Eind April 2023 is de derde brief gezonden aan de bewoners. De tekst is als volgt :

Aan: Bewoners van Ouverture, Presley Park en Sinfonia
D.d: 26 april 2023
Betreft: Wijkvertegenwoordiging WKO

Beste bewoners van Ouverture, Presley Park en Sinfonia,

Dit is de derde (en laatste) brief die u van ons in de brievenbus ontvangt.

Op het voornemen om een werkgroep op te richten die zich bezighoudt met het systeem van Warmte Koude Opslag (WKO) in onze wijk, hebben tot nu toe ongeveer 160 mensen gereageerd. Vrijwel unaniem ondersteunden zij het initiatief dat we hebben genomen. We zijn van mening dat dat voldoende is om door te gaan. Ook is de klankbordgroep opgericht en enkele malen bijeen gekomen.

Op 7 maart was in De Pit een informatiebijeenkomst georganiseerd door de eigenaar van de WKO: DNWG Warmte. Dat was een plezierige bijeenkomst waarop veel informatie werd gegeven en vragen werden beantwoord.
Na die bijeenkomst zijn de werkgroep en klankbordgroep opnieuw bijeengekomen. De groepen constateerden dat er op de bijeenkomst nieuwe vragen naar voren kwamen die niet beantwoord konden worden en dat er nog onduidelijkheden bestaan over diverse onderwerpen, zoals:
– de juiste instellingen van de warmtepompen
– de informatievoorziening bij algemene storingen
– de contracten tussen bewoners en DNWG Warmte
– Onderhoud en vernieuwing van warmtepompen
– Rechten en plichten bij storingen
– Grondslag voor tarieven
Door de werkgroep en klankbordgroep is een brief aan DNWG Warmte verstuurd met het verzoek om antwoorden op de vragen te geven en eventueel verder te overleggen om tot goede oplossingen te komen. Deze brief is ook verstuurd aan alle wijkbewoners die aangegeven hebben op de hoogte gehouden te willen worden van de activiteiten van de Wijkvertegenwoordiging WKO.

Zoals hierboven is aangegeven is dit de derde en laatste brief die u op papier in uw brievenbus ontvangt. Voortaan zal de communicatie via het internet gaan.
Bewoners die zich daarvoor hebben aangemeld zullen van tijd tot tijd per email berichten ontvangen.
Verslagen van bijeenkomsten, berichten en relevante documenten zullen worden gepubliceerd op  https://overturia.nl/wko/. We hopen op die manier ieder op een efficiënte wijze op de hoogte te kunnen houden.
Zelf kunt u contact zoeken met de werkgroep door een email te sturen naar: warmte@overturia.nl. En als u nog niet op de mailinglijst staat maar ook per mail op de hoogte gehouden wilt worden, stuur dan svp een berichtje naar warmte@overturia.nl.

We hopen te kunnen bijdragen aan een betrouwbaar WKO-systeem in onze wijk en een goede communicatie met DNWG Warmte en alle wijkbewoners.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep en Klankbordgroep WKO Ouverture

_____________________________________________________

De tweede brief aan de bewoners is verzonden op 23 februari 2023. De tekst is als volgt:

Aan: bewoners van Ouverture, Presley Park en Sinfonia
Dd: 23 februari 2023
Betreft: Initiatief wijkvertegenwoordiging WKO

Beste bewoners van Ouverture, Presley Park en Sinfonia,

In december 2022 informeerden we u over het voornemen om een werkgroep op te richten die als vertegenwoordiger van de bewoners gaat functioneren en gespreks­partner wordt van DNWG/NetVerder inzake de WKO. Met deze brief willen we u op de hoogte houden over wat er sindsdien gebeurd is.

Op het voornemen om een werkgroep op te richten hebben bijna 140 mensen gereageerd, die vrijwel unaniem het initiatief dat we hebben genomen ondersteunen. We zijn van mening dat dat voldoende is om door te gaan.

Op 20 januari is er een eerste gesprek geweest met Peter Leijs en Marcel Brand van DNWG/NetVerder. We hebben daarin naar voren gebracht welke zorgen en problemen er zijn aangaande de WKO. DNWG/NetVerder heeft toegezegd daar op te reageren op de voorlichtingsbijeenkomst die ze organiseren. Die bijeenkomst is op 7 maart 19:00 uur in De Pit.

Op 8 februari was er een eerste bijeenkomst van de klankbordgroep. Daar was een tiental mensen aanwezig. Op die bijeenkomst hebben we gesproken over diverse punten waar we graag over geïnformeerd willen worden door DNWG/NetVerder, zoals:
– hoe zijn precies de formele verplichtingen en rechten van zowel leverancier als afnemer van warmte via de WKO en hoe past dat binnen de wettelijke kaders,
– wat zijn de voorwaarden die gelden bij de levering en onderhoud van warmte en warmtepompen, meer in het bijzonder binnen welke termijnen moeten storingen hersteld worden, pompen worden vervangen en wat zijn de maatregelen als die niet gehaald worden,
– waarom zijn de tarieven niet meer gebaseerd op de consumenten prijs index (cpi), zoals enkele jaren terug is overeengekomen tussen leverancier, gemeente en bewonersvertegen­woordigingen,
– hoe worden de tarieven momenteel bepaald.

We hopen op bovenstaande vragen antwoorden te krijgen op de bijeenkomst op 7 maart. Ook u kunt dan uw vragen stellen aan DNWG/Warmte. Na de bijeenkomst zullen we bedenken hoe we als werkgroep verder gaan.

Wilt u via mail op hoogte gehouden willen worden, stuur dan (als u dat nog niet heeft gedaan als reactie op onze eerdere brief) svp een berichtje naar warmte@overturia.nl.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep en Klankbordgroep WKO Ouverture

_____________________________________________________

Begin december 2022 is de eerste brief gezonden aan de bewoners die te maken hebben met het Warmte-Koude-Opslag systeem. De tekst van de brief is hierna weergegeven.

Aan: bewoners van Ouverture, Presley Park en Sinfonia
Dd: 2 december 2022
Betreft: Initiatief wijkvertegenwoordiging WKO

Beste bewoners van Ouverture, Presley Park en Sinfonia,
In onze wijk zijn we allemaal aangesloten op een Warmte Koude Opslag (WKO). Momenteel is de eigenaar van dat systeem DNWG/NetVerder (https://www.netverder.nl/), dat een onderdeel is van Stedin. Recent hadden ondergetekenden contact met enkele medewerkers van DNWG/NetVerder.

Op dit moment heeft DNWG/NetVerder geen contact met een vertegenwoordiging van de gebruikers van de WKO. We willen het initiatief nemen om tot zo’n vertegenwoordiging te komen. We denken dat dat belangrijk is, omdat er onder andere gesproken moet kunnen worden over de ontwikkeling van de tarieven, de compensatie voor het elektriciteitsgebruik in geval van storingen en de vervangstermijnen van de warmtepompen. Bovendien heeft de overheid recent een plan gepubliceerd om warmtenetten over te dragen aan publieke instellingen (https://bit.ly/3FZ5Ugk).DNWG/NetVerder heeft aangegeven het op prijs te stellen als er een goed contact is met de wijk.

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om binnen de wijkvereniging Overturia een werkgroep op te richten die als vertegenwoordiger van de bewoners gaat functioneren en gesprekspartner wordt van DNWG/Netverder inzake de WKO.

Een dergelijke werkgroep moet verder goed communiceren met alle wijkbewoners, voor zover ze dat willen en regelmatig verslag doen van de gesprekken die zijn gevoerd en afspraken die zijn gemaakt. Wellicht is het ook een idee dat er naast de werkgroep een grotere klankbordgroep komt, bestaande uit wijkbewoners die actief willen meedenken en meepraten met de werkgroep.

Deze brief is bedoeld om te onderzoeken of er voldoende ondersteuning is in de wijk om tot een soort werkgroep te komen, zoals hierboven is beschreven. Als dat het geval is, dan kan er verder actie worden ondernomen om de werkgroep tot stand te brengen en af te spreken hoe deze moet gaan functioneren. We willen u daarom de volgende vraag stellen:

Vraag
Ondersteunt u het initiatief om tot een WKO werkgroep te komen die als vertegenwoordiging van de wijkbewoners gaat functioneren naar DNWG/NetVerder

Wilt u svp op deze vraag reageren door een mail te sturen naar: warmte@overturia.nl en
vermeldt u daarin of u dit initiatief wilt steunen of niet. Vermeld ook of u verder op de hoogte gehouden wilt worden. Stuurt u desgewenst opmerkingen mee die van belang kunnen zijn bij de oprichting van de WKO werkgroep. U kunt ook schriftelijk reageren per adres:
Werkgroep WKO,
Elvis Presleylaan 115,
4462 LB Goes

Reageer svp uiterlijk 18 december 2022.
Alvast hartelijk dank voor uw reactie.
Patrick Bunt (Elvis Presleylaan 135), Hans Koster (John Lennonlaan 56), André Lindenbergh (Glenn Millerlaan 28), Evert van de Vrie (Elvis Presleylaan 115).